3915.10.00.00.00 GTİPli polietilen malzemelerin ithalatında,%1 den fazla yabancı madde ifadesi hk.
Kategori: Genel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 06.08.2021 tarihli ve 1464470 sayılı yazıda;

"Bilindiği üzere 18.05.2021 tarih ve 2021/9 sayılı Atık ithalatı uygulamalarına ilişkin ek genelge ile ithal edilen plastik atıkların içeriğinde ağırlıkça %1'den fazla yabancı madde olmaması gerektiği hükme bağlanmıştır. 10.07.2021 tarihinde yayımlanan 2021/3 sayılı Tebliğde değişiklik yapan Tebliğ ile yeniden ithali kontrole tabi listeye alınan 3915.10.00.00.00 GTİP'li polietilen malzemelerin ithalatında, uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla %1'den fazla yabancı madde ifadesiyle ilgili olarak konuya açıklık getirilmesi gereği hasıl olmuştur.

2021/3 Sayılı Tebliğin 9 uncu maddesinde "Tebliğin Ek-1'deki listesinde yer alan atıkların, patlayıcı madde ve radyasyon içermemesi, herhangi bir şekilde tehlikeli veya ithali yasak atıklarla veya tehlikeli maddelerle kontamine olmaması" gerektiği belirtilmiş olup, 2021/9 sayılı Genelge ile ithal edilen atıkların içeriğinde ağırlıkça %1'den fazla yabancı madde olmaması ile ilgili olarak, ithalat aşamasında İl müdürlüklerimizce yapılan denetimlerde, ithal edilen malzemede doğası gereği içerisinde belli miktarda ithalatı yasak olmayan başka malzemelerin de olabileceği göz önünde bulundurularak, geri dönüşüme uygun atık olduğunun belirlenmesi, ithalatı yasak olan ağır metal, zirai ilaç, ithali yasak atık ve/veya tehlikeli maddelerle kontamine olup olmadığının tespit edilmesi ve %1'lik değerlendirmenin bu çerçevede yapılması hususunda;

Devamı için tıklayınız