7326 Sayılı Yapılandırma başvurularında itiraz veya uzlaşma durumlarına yapılacak işlemler hk.
Kategori: Genel

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 06.07.2021 tarihli ve 6521 8932 sayılı yazısında özetle;

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 242 ve 244 üncü maddeleri uyarınca itiraz veya uzlaşma müessesesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunmuş yükümlülerin ilgili ET/CK için 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanundan faydalanmak üzere Gümrük Müdürlüğüne müracaat etmesi halinde;

-Yükümlünün uzlaşma/itiraz başvurusundan feragat ettiğine dair bir dilekçe aranıp aranmayacağı;

-Böyle bir gereklilik yok ise, uzlaşma/itiraz değerlendirme sürecinin yapılandırma talebi sonuçlandırılıncaya kadar askıya alınarak, yapılandırmanın olumsuz sonuçlanması halinde değerlendirmeye devam edilip edilmeyeceği,

hususlarında görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, Gümrük Kanununun 242/1 inci maddesinde, yükümlülerin kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir üst makama, üst makama yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebileceği,

Aynı Kanunun 244 üncü maddesinde, uzlaşma talebinin, henüz itiraz başvurusu yapılmamış veya itiraz edilmiş olmakla birlikte itirazı henüz sonuçlandırılmamış gümrük vergileri ve idari para cezaları için, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılacağı, uzlaşma talebinde bulunulması hâlinde, itiraz veya dava açma süresinin duracağı, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hâlinde sürenin kaldığı yerden işlemeye başlayacağı, ancak sürenin bitimine beş günden az kalmış olması hâlinde sürenin beş güne tamamlanacağı düzenlenmiştir.

Devamı için tıklayınız