Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrole Gönderilmesinde Teminat Alınmadan Eşya Teslim Edilmeyecek
Kategori: Genel

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü-Teminat” konulu bir yazı yayımladı.

Yazıda, Gümrük Yönetmeliğinin “Menşe şahadetnamelerinin incelenmesi ve sonradan kontrolü” başlıklı 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasının; “Ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi olan eşya için yükümlülerce yazılı olarak talepte bulunulması halinde, tahsil edilmesi gereken vergi veya diğer mali yükümlülükler teminata bağlanmak suretiyle eşya araştırma sonucu beklenmeden teslim edilebilir.”

Hükmünün amir olduğu anımsatıldı.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı mülga AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe ispat belgelerine ilişkin yapılacak işlemler ile ilgili 25.03.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı Genelgesinin “V. Serbest Dolaşıma Girişte İbraz Edilen Belgelerin Sonradan Kontrolü” başlığının 2 nci maddesinde; “Sonradan kontrol talebiyle bölge müdürlüğüne gönderilen A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri, Fatura Beyanları/EUR.MED Fatura Beyanları, menşe beyanları ve Form A Belgeleri kapsamı eşya için ilgili Kararlar ve Yönetmelikler gereğince İthalat Rejimi Kararı`na ek listelerde tercihli rejim için geçerli olan tavizli vergi oranı ile "Diğer Ülkeler" sütunundaki vergi oranı arasındaki farka tekabül eden vergi meblağı karşılığı olarak nakit teminat veya teminat mektubu alınır.”

Denildiği hatırlatıldı.

Bu itibarla, gerek tercihli gerekse tercihli olmayan ticaret kapsamındaki cari ithalat işlemlerine ilişkin olarak gümrük idarelerine ibraz edilen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin sonradan kontrole gönderilmesi durumunda; her bir sonradan kontrol talebi çerçevesinde teminat alınmaksızın eşyanın teslim edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Konuya ilişkin bağlantı idarelerinin talimatlandırılarak bahse konu işlemlerde aksaklığa mahal verilmemesi hususunda gerektiği bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.