Antrepolarda Sayım Tutanakları ve Günlük raporun sisteme girilmesi hk
Kategori: Genel

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'nin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde, "AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen sayım tutanaklarında yer alan bilgiler sistem vasıtasıyla tespit işleminin yapıldığı gün gönderilir AN6 ve AN8 tespit raporları aylık genel bir rapora bağlanarak, ekinde sayım tutanaklarıyla birlikte takip eden ayın ilk yedi iş günü içerisinde e-imza kullanılarak sistem vasıtasıyla gönderilir. Raporun bir örneği de yükümlüye verilir." hükmünü, (d) bendi ise, "Sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgiler esas alınarak hazırlanacak günlük rapor; tespit işleminin yapıldığı günün sonuna kadar yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından elektronik ortamda sunulur. Zorunlu durumlar sebebiyle bu sürede sunulamayan günlük raporun, bu durumun belgelendirilmesi kaydıyla, en geç tespit işleminin yapıldığı günü takip eden günün sonuna kadar sunulmasına Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce izin verilebilir." hükmünü,

28 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi, "AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen tutanaklarda yer alan bilgileri tespitin yapıldığı gün sisteme girmek." hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, sayım tutanağı ve günlük raporların sisteme girilebilmesi için öncelikle tespit işleminin tamamlanmış olması gerektiği; henüz antrepoya alımı, ölçümü/sayımı ve dolayısıyla tespiti yapılamamış eşyaya ilişkin sisteme veri girişinin söz konusu olamayacağı hususları açık olup tespit hangi tarihte gerçekleşmişse o günün sonuna kadar sayım tutanaklarında yer alan bilgiler ile günlük raporun sisteme girilmesi gerekmektedir.

2021/0425-BU Sayılı Yazımız

2021/1228-BU Sayılı Yazımız

2020/3721-BU Sayılı Yazımız

Cevabi Yazı

Kaynak: İGMD