Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kategori: Genel

Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 yıl içerisinde, servis olabilmek için müracaat edenlerden 15 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen Akreditasyon Sertifikası şartı aranmaz. Ancak bu kişi ve kuruluşların müracaat esnasında aynı standardın; “6.1 personel, 6.2 tesisler ve donanım, 7.1 muayene yöntemleri ve prosedürler, 7.2 muayene öğeleri ve numunelerinin yönetimi, 7.3 muayene kayıtları, 7.4 muayene raporları ve muayene sertifikaları” maddelerine uygunluğuna dair Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenmiş raporu Bakanlığa ibraz etmeleri gerekir. Bu rapora istinaden yetkilendirilen servislerin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 yıl içerisinde Akreditasyon Sertifikasını alarak Bakanlığa ibraz etmesi zorunludur.”

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Devamı için tıklayınız