Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik (No: 2021-32/62)
Kategori: Genel

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine “istihdam edilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya dışarıdan hizmet alımıyla görevlendirilen” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“p) Faaliyet bölgesi: Ek-3’te yer alan iller veya ilçeler itibarıyla oluşturulan bölgeleri,

r) KEP adresi: Kayıtlı elektronik posta adresini,

s) Tüzel kişi ortakla ilişkili kişiler: Tüzel kişi ortağın; oy haklarının yüzde on ve daha fazlasına sahip olan, yüzde on ve daha fazla payı üzerinde intifa hakkına sahip olan, nihai olarak kontrolünü elinde bulunduran, dağıtılabilir kârının yarısından fazlasını alma hakkını haiz olan veya esas sözleşmesi uyarınca yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkına sahip olan kişileri,

ş) Vezne görevlisi: Yetkili müessesede işlem yapılan veznelerde görev yapan yetkili müessese çalışanlarını,

t) Yönetmelik: 12/10/2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmeliği,”

Devamı için tıklayınız