Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğişiklikTütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kategori: Genel

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşlem görmüş tütün ve tütün mamulleri ihracatı

(1) İkinci ve/veya üçüncü fıkrada belirtilen işlemleri yerine getiren firma, ürettikleri tütün mamullerini ve/veya işlem görmüş tütünü serbestçe ihraç edebilir.

(2) İhracat Rejimi kapsamında ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve tütün mamulüne ilişkin aşağıdaki bilgi ve belgeler üretim öncesi Bakanlığa bildirilir:

a) İşlem görmüş tütüne ilişkin tütün kullanım oranları tablosu.

b) Tütün mamulüne ilişkin tütün kullanım oranları tablosu, üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisi ile marka bilgisi.

c) İhraç edilecek ülke isimleri.

(3) Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve tütün mamulleri için Dâhilde İşleme İzin Belgesi almak veya alınan Dâhilde İşleme İzin Belgesini miktar yönünden revize yapmak amacıyla Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmadan önce Bakanlıktan ön izin alınır. Ön izin almak amacıyla yapılacak başvuruda aşağıdaki bilgi ve belgeler Bakanlığa ibraz edilir:

a) İthalat ve ihracat tablosu.

b) Hammadde sarfiyat tablosu.

c) Tütün kullanım oranları tablosu.

ç) Tütün mamulüne ilişkin üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisi ile marka bilgisi.

d) İhraç edilecek ülke isimleri.

(4) Üçüncü fıkra kapsamında Bakanlığa yapılan başvuruda beyan edilen bilgi ve belgeler, tesisin üretim kapasitesi de dikkate alınarak değerlendirilir ve uygun bulunanlara, başvuru tamamlanma tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde ön izin verilir.

(5) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve tütün mamulleri için dördüncü fıkra kapsamında Bakanlıktan ön izin aldıktan sonra, Ticaret Bakanlığına müracaat edilerek Dâhilde İşleme İzin Belgesi alınır. Ön izin başvurusunda belirtilen ithal edilecek tütün ile ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve tütün mamulü bilgilerinin Ticaret Bakanlığından alınacak Dâhilde İşleme İzin Belgesindeki ithal edilecek tütün ile ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve tütün mamulü bilgileri ile aynı olması zorunludur.

(6) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında, ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve/veya tütün mamulleri üretiminde kullanılan tütünlerin ithalatı, Dâhilde İşleme İzin Belgesinin bir örneğinin Bakanlığa verilmesi sonrasında, 10 uncu maddenin birinci ve yedinci fıkraları kapsamında yapılır.

(7) Ticaret Bakanlığı tarafından süresi uzatılan Dâhilde İşleme İzin Belgesinin bir örneği Bakanlığa iletilir.

(8) İşlem görmüş tütün ve/veya tütün mamullerinin ihracatı, sadece üretimini gerçekleştiren firma tarafından yapılabilir.

(9) Bakanlık, ihraç edilecek işlem görmüş tütün ve/veya tütün mamulleri için; ithalat, üretim ve ihracat aşamalarında, numune almak dahil her türlü teknik denetim ve analizleri yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

(10) Dokuzuncu fıkrada belirtilen teknik denetimin usul ve esasları, Bakanlık tarafından belirlenir.

(11) Yurt içi piyasaya arz edilen tütün mamulü birim paket ve grupmanı kullanılarak üretilen ve ihraç edilen mamulat çeşidinin birim paket ve grupmanı üzerinde “ihracat amacıyla üretilmiştir” ibaresi ile ihraç edilen ülke isminin Türkçe ve ihraç edilen ülkenin resmi dilinde, en az 8 puntoda sabit ve silinemez olarak basılması zorunludur.

(12) İhraç amaçlı tütün mamullerinin üretimi öncesinde marka tescil belgesi, markanın başka bir gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı olması halinde marka tescil belgesiyle birlikte markanın kullanım hakkının devrine ilişkin lisans sözleşmesi Bakanlığa ibraz edilir.

(13) Dahilde İşleme İzin Belgesinin kapatılmasına esas teşkil eden ekspertiz raporu Bakanlık tarafından düzenlenir. Bu raporun hazırlanması için, ithalat, üretim ve ihracat işlemlerinin bitirilmesi ve belge süresi bitiminden en az otuz gün önce Bakanlığa müracaat edilmesi gerekir.

(14) Dâhilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilen tütünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamına alınması ve/veya Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında ithal edilen tütünlerin eşdeğer eşya olarak kullanılması Bakanlık iznine tabidir. İzin başvurusunun Bakanlıkça düzenlenecek ekspertiz raporu ile uygunluğunun belirlenmesi halinde firmaya izin verilir.”

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Devamı için tıklayınız